Tutvustus

Anna asum on mittetulunduslik ühing, mille eesmärgiks on pakkuda soovijatele elamispinda õigeusklikus kogukonnas Püha Eelkäija Skiita naabruses Reo külas Saaremaal.

Anna asumi laiem eesmärk on toetada Eestimaa kristlikku kultuuri ja säilitada õigeusu traditsiooni ning toetada tervislike eluviiside, s.h. looduslähedaste ning säästlike eluviiside harjutamist. Kristliku kultuuri toetamine ja pärandi säilitamine toimub läbi igapäevaste praktiliste tegevuste, mis tähendab ka kristlike kalendripühade meelespidamist.

Kogukonna terviklik elurütm põhineb õigeusu õpetusel. Asumi igapäevast elukorraldust ja heaolu kannab õigeusukalendri rütm ning selle terviklik eluviis ja kogukondlik toetus. Asumi elukorraldust koordineerib kogukonna vanem lähtudes EV-s kehtivatest seadustest ja kristlikust eetikast.

Anna asum tagab üürilepingu alusel elamisõiguse kogukonnas, kus üürnik saab ridamajast valida vastavalt vajadusele endale sobiva elamispinna.

Kogukonna elanikuks võib tulla iga täisealine üksikisik või perekond sõltumata tema sotsiaalsest staatusest. Iga sooviavaldus on individuaalne. Taotlus vaadatakse üheskoos läbi, kaardistades ja arvestades üksikisiku või perekonna reaalseid vajadusi.

Anna asum ei määra elanike argipäeva sisulist poolt. Üürnikul on võimalik elada kogukonnas, kus inimesel on õigus otsustada ise oma ajakasutusest ja argipäeva toimingutest. Soovi korral elanik võib leida vastastikusel kokkuleppel rakendust talgulisena kogukonna ja skiita üldistes töödes. Talgulisena tehtud tööpanused võetakse arvesse eluaseme kuumakse arvestamisel (näit. asumi õueala korrashoiu-, kinnisvara remonttööd jms arvestatakse eluasemekuludest maha).

Anna asum soovib olla avatud erinevatele koostöötahkudele, millest esmased koostööpartnerid on Püha Eelkäija Skiita, kohalik omavalitsus ning kohalik küla kogukond. Vajadusel laiendatakse koostööd Kuressaare linnas paiknevate erinevate asutustega, näiteks rehabilitatsiooni- ja tervishoiuteenused, kultuuriasutused ja muud inimese heaolu ning tervist toetavad asutused jms. Koostööd arendatakse ka Eestist väljaspoole, kellest esmane on Soome.

Anna asum on poliitiselt ja sotsiaalselt sõltumatu kogukond, mis kutsutakse ellu erinevate rahastajate ning toetajate kaudu. Kogukonna ülalpidamiskulud kaetakse elanike üürirahadest, sh külalismajutusest saadud tuludest. Tulevikus toimib osaliselt ka naturaalmajanduse põhimõtetel. 

Kogukonna elanikuks soovijalt ei eeldata usulisi veendumusi. Elanikelt eeldatakse austust ja tahet end siduda kogukondliku eluviisiga.

Anna asum on loodud Ida-Soomes Uus-Valamo kloostri kõrval asetseva Ksenia-talot kogukonna eeskujul.